فروردین ۶, ۱۳۹۶
چگونه دیگران را بپذیریم

چگونه دیگران را بپذیریم

چگونه دیگران را بپذیریم یکی از اصول مهم در ارتباط رو در رو است پس اگر ارتباط رو در رو با دیگران برایتان مهم نیست این […]
اسفند ۳۰, ۱۳۹۵
موترترین روش انتقاددرگفتگو

موثرترین روش انتقاد در گفتگو

اگر حفظ دوستی برای شما مهم نیست لطفا ۵دقیقه از وقت با ارزش خود را برای خواند مقاله موثرترین روش انتقاد در گفتگو نگذارید. ولی اگر […]
اسفند ۲۸, ۱۳۹۵
روش صحیح گفتگو

روش صحیح گفتگوکردن

اگر فکر می کنید که به گفتگوی موثر نیاز دارید این مقاله را بخوانید.  چون اکثرا روش صحیح گفتگو کردن را بلد نیستند و حتی حاضر […]